realizowany przez Fundację „Zielone Wzgórze”

– w latach: 2016/2017  projekt  Więzi odNowa
dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  • 3 Treningi Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych (105 godz.)
  • 2 Treningi Komunikacji dla Rodziców i Opiekunów (72 godz.)
  • 2 cykle Warsztatów Arteterapeutycznych (dla rodziców i opiekunów oraz dla matek) (56 godz.)
  • 2 cykle Warsztatów Fotograficznych (dla dorosłych oraz dla rodzin) (56 godz.)
  • 3 cykle Warsztatów Dogoterapeutycznych (dla młodzieży wychowywanej poza rodziną oraz dla rodzin) (48 godz.)
  • Zajęcia Terapeutyczne dla Dzieci i Ich Opiekunów (cykl 68 godz.)
  • Socjoterapia dla Dzieci i Młodzieży (2 cykle dla 2 grup wiekowych po 68 godz.)
  • Grupa Twórczo-Rozwojowa dla Rodzin (cykl 24 godz.)
  • Wydaliśmy  książkę pt „Więzi odNowa”, zawierającą autentyczne historie – relacje osób z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.   

 Cele Projektu:

 • Zwiększenie wiedzy wśród uczestników n.t. więzi i skutków jej wczesnego zerwania.
 • Zwiększenie aktywności społecznej i poprawa kondycji psychicznej uczestników.
 • Pozytywna zmiana w ich relacjach rodzinnych.

Adresaci:

1.    dorośli z doświadczeniem zerwanych/osłabionych więzi w dzieciństwie,

2.    osoby wychowujące dzieci po traumie zerwanych więzi,

3.    osoby pracujące z rodziną i z dziećmi po trudnych doświadczeniach,

4.    dzieci z doświadczeniem straty/separacji.

W Projekcie przeprowadziliśmy 565 godzin bezpłatnych zajęć grupowych
oraz ponad 200 godzin bezpłatnych konsultacji specjalistycznych.

Zespól pracował pod superwizją certyfikowanego psychoterapeuty, superwizora
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W trakcie trwanie Projektu 14 dzieci z rodzin, które obejmowaliśmy wsparciem wróciło z pieczy zastępczej do domów biologicznych.

00_

FORUM INTERNETOWE – tu można dzielić się opiniami i refleksjami oraz swoimi doświadczeniami z obszaru rodzicielstwa oraz więzi rodzinnych.

Owocem Projektu jest PUBLIKACJA, na którą złożyły się relacje osobiste uczestników: wywiady oraz przygotowany przez nich materiał ilustracyjny.